Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inspelningar av LU Lands frukostseminarier

Våra frukostseminarier syftar till att lyfta samhällsaktuella utmaningar med koppling till hållbar markanvändning, belysa dessa från olika perspektiv och genom en konstruktiv dialog med de aktiva och publiken diskutera möjliga vägar framåt.

Med start höstterminen 2023 spelar vi in presentationerna under LU Lands frukostseminarier. Efterföljande frågestund spelas inte in, detta främst för att främja ett öppet samtalsklimat, och för att erbjuda ett mervärde för de som deltar live. Nedan hittar du länkar som tar dig direkt till aktuellt seminarium:

LU Land frukostseminarium #23: Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägare att ta sitt ansvar?

LU Land frukostseminarium #24: Kollagring i jordbruksmark – möjligheter och hinder för genomförande

LU Land frukostseminarium #25: Bete och biologisk mångfald - kan vi förbättra naturvärden genom anpassningar i betestryck och innovationer i betessystem?

LU Land frukostseminarium #26: Går det att förtäta städer utan att äventyra markens viktiga ekosystemtjänster?

LU Land frukostseminarium #27: Hur kan företag hantera komplexa utmaningar kring sin inverkan på biologisk mångfald

LU Land frukostseminarium #28: Betydelsen av hyggen som livsmiljöer i ett landskapsperspektiv

LU Land frukostseminarium #30: Värdering av biologisk mångfald – hur bra fungerar befintliga verktyg för att täcka samhällets behov?

LU Land frukostseminarium #23: Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägare att ta sitt ansvar?

Vid detta webbinarium fick vi höra om vad som behövs för att följa upp artbevarande, vad nyckelbiotopsinventeringen haft för roll för i detta arbete, och hur långt man kan nå med existerande miljöövervakningsprogram. Vi får också en insyn i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets arbete med att ta fram ett rikstäckande kunskapsunderlag om höga naturvärden.

Program:

Artbevarande i skogen – vad krävs för en bra uppföljning?
Ola Olsson, Lunds Universitet

Kunskapsunderlag om höga naturvärden – pågående arbete på Skogsstyrelsen
Erik Kretz, Skogsstyrelsen

LU Land frukostseminarium #24: Kollagring i jordbruksmark – möjligheter och hinder för genomförande

Flera rapporter, bland andra från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), har fastslagit att markanvändningen står för en betydande andel av koldioxidutsläppen både globalt och i Sverige. Att minska koldioxidutsläppen och öka kolinlagring i mark är därför avgörande i arbetet med att motverka klimatförändringarna. Kollagring i jordbruksmark uppmuntras i flera aktuella policyprocesser på EU-nivå, till exempel LULUCF-förordningen och den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Men vilka metoder finns det egentligen för att minska utsläpp och öka kolinlagring i jordbruksmark, och hur effektiva är dem? Det var frågor som diskuterades vid detta frukostseminarium.

Program 

Metoder för kolinlagring i jordbruksmark
Katarina Hedlund, professor vid biologiska institutionen och biträdande prefekt vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.

Återvätning av organogen jordbruksmark minskar utsläpp av klimatgaser
Åsa Kasimir, forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs Universitet

Hinder, möjligheter och incitament för kolinlagring i praktiken
Daniel Emitslöf, Lantbrukare och vice ordförande för Skånes nötköttsproducenter

Moderator: Marianne Hall, forskningskoordinator vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap

LU Land frukostseminarium #25: Bete och biologisk mångfald - kan vi förbättra naturvärden genom anpassningar i betestryck och innovationer i betessystem

Bete är en nyckelåtgärd för att bevara naturbetesmarker, som är några av Sveriges viktigaste livsmiljöer ur natur- och kulturvårdssynpunkt. Idag blir dock många värdefulla marker överbetade eller växer igen på grund av suboptimalt betestryck. För att skapa innovativa, mer lönsamma betessystem, pågår försök med virtuella stängsel.

Dagens seminarium belyser utmaningarna med betestryck; så som utformning av stödsystemet och vilken roll innovationer som virtuella stängsel skulle kunna spela för djurhållning och naturvård i betesmarker.

LU Land frukostseminarium #26: Går det att förtäta städer utan att äventyra markens viktiga ekosystemtjänster?

I detta seminarium riktar vi strålkastarljuset mot ett av dagens dilemman inom hållbar stadsplanering: Hur kan vi förtäta städer och samtidigt ta hand om stadens mark och dess ekosystemtjänster? Vilka lösningar finns det och vad står i vägen för att dessa används eller får önskad effekt?

Medverkande
Peter Olsson, Lunds universitet
Christel Carlsson, Statens Geotekniska Institut
Moderator: Katarina Hedlund, Lunds universitet

LU Land frukostseminarium #27: Hur kan företag hantera komplexa utmaningar kring sin inverkan på biologisk mångfald

Livsmedelsproduktionens markanvändning har en inverkan på biologisk mångfald och ekosystem som innebär både utmaningar och affärsmöjligheter. På detta seminarium diskuterar vi både livsmedelsproduktionens risker för biologisk mångfald, och hur en medvetenhet om dessa risker i värdekedjan kan skapa möjligheter för både företag och bevarandearbete.

Medverkande:

  • Susanne Arvidsson (Lunds universitet) ger en kort inledning till CSRD, hur hållbarhetsregleringen länkar till biologisk mångfald och vilka implikationer detta förväntas få för företagen.
  • Carla Coelho (Lunds universitet) visar på betydelsen av att tänka i ett livscykelperspektiv i relation till markanvändningens effekter på biologisk mångfald.
  • Cecilia Vaverka (Axfood/Dagab) pratar om mångfaldsrelaterade risker i värdekedjan och om andra aspekter i deras arbete med biologisk mångfald.

 

LU Land frukostseminarium #28: Betydelsen av hyggen som livsmiljöer i ett landskapsperspektiv

Kalhyggen anses ofta vara negativa för den biologiska mångfalden, varför hyggesfritt skogsbruk diskuteras som ett mer gynnsamt alternativ. Men kan det vara så att kalhyggen, med rätt förvaltning i ett landskapsperspektiv, skulle kunna gynna vissa arter?

Medverkande:

  • Lars Pettersson, forskare vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet
  • Emma Sandell Festin, skoglig förvaltare vid Stiftelsen Skånska Landskap. 

Moderator är Henrik Smith, professor vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.

 

LU Land frukostseminarium #30: Värdering av biologisk mångfald – hur bra fungerar befintliga verktyg för att täcka samhällets behov?

När samhällsutvecklingen medför förändrad markanvändning, behöver beslutsfattare väga olika värden och intressen mot varandra. Verktyg som stödjer kvantifiering av exempelvis biologisk mångfald har därför länge efterfrågats av samhället. Idag finns ett flertal sådana verktyg tillgängliga. Men hur bra fungerar egentligen dessa verktyg? Är de det stöd som samhället behöver, eller finns det nackdelar och risker när man förlitar sig på dem? Välkommen till ett LU Land frukostseminarium där vi fördjupar oss i fördelar och nackdelar med att använda verktyg vid värdering av naturvärden inför beslut som rör till exempel exploatering eller ekologisk kompensation.

Medverkande

  • Ruaridh Hägglund, Ecogain.
  • Johanna Alkan Olsson, Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet

Moderator är Pål Axel Olsson, Lunds universitet.